Giải bài 92 trang 52 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho biết 1 ounce (vàng) cân nặng 31,1034768 g và 1 lượng vàng cân nặng 37,5 g. 1 ounce vàng bằng bao nhiêu lượng vàng? Hãy làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để làm tròn một số thập phân:

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn rồi bỏ đi các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

1 ounce vàng so với 1 lượng vàng, bằng:

\(31,1034768:37,5 \approx 0,83\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu