Giải bài 83 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Ước lượng kết quả các tích sau:

a) \(6\,347.283;\;\)

b) \(217\,.\,68;\)

c) \(6,093\,.\,8,5;\)

d) \(29,88\,.\,9,99\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Làm tròn từng số nguyên (hay số thập phân) trong tích.

Lời giải chi tiết

a) \(6\,347.283 \approx 6000.300 = 1\,800\,000\)

b) \(217\,.\,68 \approx 200.70 = 14\,000\)

c) \(6,093\,.\,8,5 \approx 6.9 = 54\)

d) \(29,88\,.\,9,99 \approx 30.10 = 300\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu