Giải bài 89 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính chu vi và diện tích của một sân hình vuông có cạnh đo được là 12,4 m.

(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để làm tròn một số thập phân:

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn rồi bỏ đi các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

Chu vi hình vuông đó là: \(12,4.4 = 49,6\;(m) \approx 50\;m\)

Diện tích hình vuông đó là: \(12,4\,.\,12,4 = 153,76\;\left( {{m^2}} \right) \approx 154\;{m^2}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu