Giải bài 86 trang 51 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Ti vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng bao nhiêu xăng-ti-mét? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để làm tròn một số thập phân:

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay lần lượt các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn bởi chữ số 0.

+ Nếu chữ số đứng ngay bên phải hàng làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số của hàng làm tròn rồi bỏ đi các chữ số đứng bên phải hàng làm tròn.

Lời giải chi tiết

Ta có: 1 in-sơ = \(2,54\;cm\)

Vậy đường chéo màn hình ti vi loại 21 in-sơ dài là:

\(21.\,2,54 = 53,34\left( {cm} \right) \approx 53\;cm\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu