Giải bài 78 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Khi nhân một số với 39, một học sinh đã đặt nhầm các tích riêng thẳng cột nên tìm ra kết quả là 259,2. Tìm tích đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Gọi \(a\)là số học sinh đó đem nhân với 39. Biểu diễn tích đúng theo \(a\).

Bước 2: Tìm \(a\). Tính tích đúng ( là \(a\).39)

Lời giải chi tiết

Gọi \(a\) là số học sinh đó đem nhân với 39.

Tích riêng thứ nhất là: \(3a\)

Tích riêng thứ hai là: \(9a\)

Khi đặt các tích riêng thẳng cột ta được kết quả là 259,2 tương ứng với \(3a + 9a\)

Suy ra: \(3a + 9a = 259,2 \Leftrightarrow 12a = 259,2 \Leftrightarrow a = 21,6\)

Vậy tích đúng là: \(21,6.39 = 842,4\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu