Giải bài 77 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm\(x\), biết:

a) \(3,9x + 0,1x = 2,7;\)

b) \(12,3:x - 4,5:x = 15\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng

Lời giải chi tiết

a)

 \(\begin{array}{l}3,9x + 0,1x = 2,7\\\left( {3,9 + 0,1} \right)x = 2,7\\4x = 2,7\\x = 2,7:4\\x = 0,675\end{array}\)

b)

 \(\begin{array}{l}12,3:x - 4,5:x = 15\\\left( {12,3 - 4,5} \right):x = 15\\7,8:x = 15\\x = 7,8:15\\x = 0,52\end{array}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu