Giải bài 74 trang 49 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a) \(0,125.0,694.80;\)

b) \(721,9.99 + 721 + 0,9;\)

c) \(28.7,32 - 7,32:0,125;\)

d) \(914,75:5 + 211,2:5 - 101,95:5;\)

e) \(\left( { - 1,4} \right):\left( { - 3} \right) + \left( { - 5,8} \right):\left( { - 3} \right);\)

g) \(5,17:\left( { - 1,3} \right) + 1,43.1,1 + 3{\rm{ }}.0,143{\rm{ }}7,83:\left( { - {\rm{ }}1,3} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất của phép nhân số thập phân: giao hoán kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Thứ tự thực hiện phép tính với số thập phân tương tự như với số nguyên.

Lời giải chi tiết

a) \(0,125.0,694.80 = \left( {0,125.80} \right).0,694 = 10.0,694 = 6,94\)

b)

 \(\begin{array}{l}721,9.99 + 721 + 0,9 = 721,9.99 + 721,9\\ = 721,9.99 + 721,9.1 = 721,9.\left( {99 + 1} \right) = 721,9.100 = 72190\end{array}\)

c)

 \(\begin{array}{l}28.7,32 - 7,32:0,125 = 28.7,32 - 7,32:\frac{{125}}{{1000}} = 28.7,32 - 7,32:\frac{1}{8}\\ = 28.7,32 - 7,32.8 = 7,32.\left( {28 - 8} \right) = 7,32.20 = 146,4\end{array}\)

d)

 \(\begin{array}{l}914,75:5 + 211,2:5 - 101,95:5 = \left( {914,75 + 211,2 - 101,95} \right):5\\ = \left[ {\left( {914,75 + 211,2} \right) - 101,95} \right]:5 = \left( {1125,95 - 101,95} \right):5 = 1024:5 = 204,8\end{array}\)

e) \(\left( { - 1,4} \right):\left( { - 3} \right) + \left( { - 5,8} \right):\left( { - 3} \right) = \left[ {\left( { - 1,4} \right) + \left( { - 5,8} \right)} \right]:\left( { - 3} \right) = \left( { - 7,2} \right):\left( { - 3} \right) = 2,4\)

g)

\(\begin{array}{l}5,17:\left( { - 1,3} \right) + 1,43.1,1 + 39.0,143 + 7,83:\left( { - {\rm{ }}1,3} \right)\\ = 5,17:\left( { - 1,3} \right) + 7,83:\left( { - {\rm{ }}1,3} \right) + 1,43.1,1 + 39.0,143\\ = \left( {5,17 + 7,83} \right):\left( { - {\rm{ }}1,3} \right) + 1,43.1,1 + 39.0,143\\ = \left( {5,17 + 7,83} \right):\left( { - {\rm{ }}1,3} \right) + 1,43.1,1 + 3,9.1,43\\ = 13:\left( { - {\rm{ }}1,3} \right) + 1,43.\left( {1,1 + 3,9} \right)\\ =  - 10 + 1,43.5\\ =  - 10 + 7,15\\ =  - 2,85\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu