Giải Bài 49 trang 83 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tìm các số nguyên x thỏa mãn:

a)     16x2 = 64

b)    25(x2 – 1) – 75 = 9 900

c)     (x – 6) . (2x - 6) = 0

d)    (5x -10) . (6x +12) = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tìm thừa số chưa biết

+ Tích các thừa số bằng 0 khi có thừa số bằng 0

Lời giải chi tiết

a)     16x2 = 64

x2 = 64 : 16

x2 =4

x2 = 22

x = 2

Vậy x =2

b)    25(x2 – 1) – 75 = 9 900

25x2 – 25 = 9 900 + 75

25x2  = 9 900 + 75 +25

25x2  = 10 000

x2 = 400

x2 = 202

x =20

Vậy x = 20

 

c)     (x – 6) . (2x - 6) = 0

+ Trường hợp 1: x – 6 = 0 thì x = 6

+ Trường hợp 2: 2x – 6 = 0 thì 2x = 6 nên x = 3

Vậy x = 6 hoặc x = 3

d)    (5x -10) . (6x +12) = 0

+ Trường hợp 1: 5x -10 = 0 thì x = 2

+ Trường hợp 2: 6x +12 = 0 thì 6x = -12 nên x = -2

Vậy x = 2 hoặc x = -2

 


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu