Giải Bài 45 trang 82 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a)     (-16) . (-9) . 5

b)    (-15) . 999

c)     (-25) . 144 . (-4)

d)    (-125) . 2 020 . (-8)

e)     (- 2 021) . (-15) + (-15) . 2 020

g) 121 . (-63) + 63 . (-53) – 63 . 26

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm các thừa số có tích “ đẹp” hoặc tách 1 thừa số ra thành tổng, hiệu của các số tròn chục, tròn trăm với 1 số khác

Lời giải chi tiết

a)     (-16) . (-9) . 5 = [(-16) . 5] . (-9) = (-80). (-9) = 720

b)    (-15) . 999 = (-15) . (1 000 -1) = (-15) . 1 000 – (-15) . 1 = -15 000 +15 = -14 985

c)     (-25) . 144 . (-4) = [(-25) . (-4)] . 144 = 100 . 144 = 14 400

d)    (-125) . 2 020 . (-8) = [(-125) . (-8) ] . 2 020 = 1 000 . 2 020 = 2 020 000

e)     (- 2 021) . (-15) + (-15) . 2 020 = (-15) . [(-2 021 + 2 020] = (-15) . (-1) = 15

g) 121 . (-63) + 63 . (-53) – 63 . 26 = 121 . (-63) + (-63) . 53 + (-63) . 26 = (-63) . (121 + 53 + 26) = (-63) . 200 = -12 600

 


Bình chọn:
4.7 trên 9 phiếu