Giải Bài 43 trang 82 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau:

a)     19x với x = -7;

b)    28xy với x= -12 và y= -15;

c)     29m – 58n với m = -2 và n = 3

d)    (-2 021)abc + ab với a = -21 ; b = -11 và c = 0

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị của x,y, m,n.a,b,c vào biểu thức rồi tính

Lời giải chi tiết

a)     Với x = -7 thì 19x = 19. (-7) = -133

b)    Với x= -12 và y = -15 thì 28xy = 28 . (-12) .(-15) = 5 040

c)     Với m = -2 và n = 3 thì 29m – 58n = 29.(-2) – 58. 3 = (-58) – 174 = -(58+174) = -232

d)    Với a = -21 ; b = -11 và c = 0 thì (-2 021)abc + ab = (-2 021) . (-21) . (-11) .0 + (-21) . (-11) = 0 + 231 = 231


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu