Giải bài 37 trang 38 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Hoàn thành hai tháp số sau:

 

\(\frac{{ - 3}}{{34}}\)

 

\(\frac{{ - 9}}{{34}}\)

\(\frac{3}{{17}}\)

\(\frac{1}{2}\)

       

 

 

 

 

\(\frac{7}{{36}}\)

\(\frac{{ - 8}}{9}\)

\(\frac{{ - 7}}{{18}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ô trên bằng tổng hai ô ngay dưới nó.

Lời giải chi tiết

a

\(\frac{{ - 3}}{{34}}\)

b

\(\frac{{ - 9}}{{34}}\)

\(\frac{3}{{17}}\)

\(\frac{1}{2}\)

       

 

Vì \(b = \frac{3}{{17}} + \frac{1}{2} \Leftrightarrow b = \frac{{23}}{{34}}\)

Vì \(a = \frac{{ - 3}}{{34}} + b \Leftrightarrow a = \frac{{ - 3}}{{34}} + \frac{{23}}{{34}} = \frac{{10}}{{17}}\)

c

d

e

\(\frac{7}{{36}}\)

\(\frac{{ - 8}}{9}\)

\(\frac{{ - 7}}{{18}}\)

       

 

 

 

 

 

Vì \(d = \frac{7}{{36}} + \frac{{ - 8}}{9} \Leftrightarrow d = \frac{{ - 25}}{{36}}\)

Vì \(e = \frac{{ - 8}}{9} + \frac{{ - 7}}{{18}} \Leftrightarrow e = \frac{{ - 23}}{{18}}\)

 

Vì \(c = d + e \Leftrightarrow c = \frac{{ - 25}}{{36}} + \frac{{ - 23}}{{18}} = \frac{{ - 71}}{{36}}\)

Vậy

\(\frac{{10}}{{17}}\)

\(\frac{{ - 3}}{{34}}\)

\(\frac{{23}}{{34}}\)

 \(\frac{{ - 9}}{{34}}\)

\(\frac{3}{{17}}\)

\(\frac{1}{2}\) 

\(\frac{{ - 71}}{{36}}\)

\(\frac{{ - 25}}{{36}}\)

\(\frac{{ - 23}}{{18}}\)

\(\frac{7}{{36}}\)

\(\frac{{ - 8}}{9}\)

\(\frac{{ - 7}}{{18}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu