Giải bài 29 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Không tính trực tiếp, chứng tỏ tổng cả ba phân số sau: 

\(\frac{{20}}{{11}};\frac{{20}}{{31}};\frac{{20}}{{51}}\) nhỏ hơn \(\frac{7}{2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\frac{{20}}{{11}};\frac{{20}}{{31}};\frac{{20}}{{51}}\) nhỏ hơn \(\frac{7}{2}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{{20}}{{11}} < \frac{{20}}{{10}} = 2;\frac{{20}}{{31}} < 1;\frac{{20}}{{51}} < \frac{{20}}{{40}} = \frac{1}{2}\)

\( \Rightarrow \frac{{20}}{{11}} + \frac{{20}}{{31}} + \frac{{20}}{{51}} < 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu