Giải bài 27 trang 37 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tính các tổng sau (tính hợp lí nếu có thể):

a) \(\frac{7}{{ - 27}} + \frac{{ - 8}}{{27}}\)

b) \(\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 17}}{{39}}\)

c) \(\frac{{ - 17}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}} + \frac{4}{{13}}\)

d) \(\frac{{ - 13}}{7} + \frac{3}{5} + \frac{{ - 1}}{7}\)

e) \(\frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phép cộng hai phân số:

+ Hai phân số cùng mẫu \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)

+ Nếu hai phân số khác mẫu ta quy đồng về cùng mẫu rồi cộng như trên.

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng.

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{7}{{ - 27}} + \frac{{ - 8}}{{27}} = \frac{{ - 7}}{{27}} + \frac{{ - 8}}{{27}} = \frac{{( - 7) + ( - 8)}}{{27}} = \frac{{ - 15}}{{27}} = \frac{5}{9}\)

b) \(\frac{6}{{13}} + \frac{{ - 17}}{{39}} = \frac{{18}}{{39}} + \frac{{ - 17}}{{39}} = \frac{{18 + ( - 17)}}{{39}} = \frac{1}{{39}}\)

c)

 \(\begin{array}{l}\frac{{ - 17}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}} + \frac{4}{{13}} = \left( {\frac{{ - 17}}{{13}} + \frac{4}{{13}}} \right) + \frac{{25}}{{101}} = \frac{{ - 17 + 4}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}}\\ = \frac{{ - 13}}{{13}} + \frac{{25}}{{101}} =  - 1 + \frac{{25}}{{101}} = \frac{{ - 101}}{{101}} + \frac{{25}}{{101}} = \frac{{ - 101 + 25}}{{101}} = \frac{{ - 76}}{{101}}\end{array}\)

d)

 \(\begin{array}{l}\frac{{ - 13}}{7} + \frac{3}{5} + \frac{{ - 1}}{7} = \left( {\frac{{ - 13}}{7} + \frac{{ - 1}}{7}} \right) + \frac{3}{5} = \frac{{ - 13 + ( - 1)}}{7} + \frac{3}{5}\\ = \frac{{ - 14}}{7} + \frac{3}{5} =  - 2 + \frac{3}{5} = \frac{{ - 10}}{5} + \frac{3}{5} = \frac{{ - 7}}{5}\end{array}\)

e)

 \(\begin{array}{l}\frac{{ - 5}}{9} + \frac{8}{{15}} + \frac{4}{{ - 9}} + \frac{7}{{15}} = \left( {\frac{{ - 5}}{9} + \frac{4}{{ - 9}}} \right) + \left( {\frac{7}{{15}} + \frac{8}{{15}}} \right)\\ = \left( {\frac{{ - 5}}{9} + \frac{{ - 4}}{9}} \right) + \frac{{15}}{{15}} = \frac{{ - 9}}{9} + \frac{{15}}{{15}} =  - 1 + 1 = 0\end{array}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu