Giải bài 26 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm các số nguyên \(x,y\) sao cho: \(\frac{1}{8} < \frac{x}{{18}} < \frac{y}{{24}} < \frac{2}{9}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về cùng một mẫu số dương, rồi so sánh tử số

Lời giải chi tiết

Ta có:

BCNN(8,18,24,9) = 72

\(\begin{array}{l}\frac{1}{8} = \frac{9}{{72}};\frac{x}{{18}} = \frac{{4x}}{{72}};\frac{y}{{24}} = \frac{{3y}}{{72}};\frac{2}{9} = \frac{{16}}{{72}}\\ \Rightarrow \frac{9}{{72}} < \frac{{4x}}{{72}} < \frac{{3y}}{{72}} < \frac{{16}}{{72}}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}4x = 12\\3y = 15\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 3\\y = 5\end{array} \right.\end{array}\)

Vậy \(x = 3\) và \(y = 5\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu