Giải bài 22 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Theo một khảo sát lấy ý kiến bình chọn Quốc hoa được công bố vào tháng 01/2011, \(\frac{{62}}{{100}}\) số người chọn hoa sen, \(\frac{3}{{20}}\) số người chọn hoa mai, \(\frac{4}{{25}}\) số người chọn hoa đào.

a) Hãy sắp xếp các phân số trên theo thứ tự giảm dần.

b) Loài hoa nào đã được bình chọn nhiều nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh 2 hay nhiều phân số, ta có 3 cách sau:

Cách 1: Đưa về cùng một mẫu số dương, rồi so sánh tử số: phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

Cách 2: Đưa về cùng một tử số âm rồi so sánh mẫu số. Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì lớn hơn.

Cách 3: So sánh phần bù. Phân số nào có phần bù lớn hơn thì nhỏ hơn.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(\frac{3}{{20}} = \frac{{15}}{{100}}\); \(\frac{4}{{25}} = \frac{{16}}{{100}}\)

Mà: \(15 < 16 < 62 \Rightarrow \frac{{15}}{{100}} < \frac{{16}}{{100}} < \frac{{62}}{{100}}\) hay \(\frac{3}{{20}} < \frac{4}{{25}} < \frac{{62}}{{100}}\)

Vậy thứ tự giảm dần là: \(\frac{{62}}{{100}}\); \(\frac{4}{{25}}\);\(\frac{3}{{20}}\)

b) Loài hoa được bình chọn nhiều nhất là hoa sen.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu