Giải bài 24 trang 35 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Tìm phân số có mẫu bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16 và nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{x}{7}\), khi đó: \(\frac{x}{7} = \frac{{x + 16}}{{7.5}}\)

Lời giải chi tiết

Gọi phân số cần tìm là \(\frac{x}{7}\), khi đó: \(\frac{x}{7} = \frac{{x + 16}}{{7.5}}\)

\( \Leftrightarrow \frac{x}{7} = \frac{{x + 16}}{{35}} \Leftrightarrow 35x = 7(x + 16) \Leftrightarrow 35x = 7x + 112 \Leftrightarrow 28x = 112 \Leftrightarrow x = 4\)

Vậy phân số đó là \(\frac{4}{7}\).


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu