Giải bài 18 trang 34 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2

Tải về

Viết các hỗn số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Viết các hỗn số thích hợp vào chỗ chấm (…)

a) 4 m 7 dm = … m;

b) 3 kg 315 g = … kg

c) 5 giờ 45 phút = … giờ

d) 21 \({m^2}\)8\(d{m^2}\)= … \({m^2}\)

Đổi đơn vị viết dưới dạng phân số

a) 4 m 7 dm = \(4 m+ \frac{7}{{10}}m\) = \(4\frac{7}{{10}}m\) ;

b) 3 kg 315 g = \(3 kg+ \frac{{315}}{{1000}}kg = 3 kg+ \frac{{63}}{{200}}kg = 3\frac{{63}}{{200}}kg\)

c) 5 giờ 45 phút = \(5\) giờ +\( \frac{{45}}{{60}}\)giờ = \(5\) giờ +\( \frac{3}{4}\)giờ = \(5\frac{3}{4}\) giờ.

d) 21 \({m^2}\)8\(d{m^2}\)= \(21m^2 + \frac{8}{{100}}{m^2} = 21m^2 + \frac{2}{{25}}{m^2} = 21\frac{2}{{25}}{m^2}\)


Bình chọn:
4.6 trên 27 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí