Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 2 lịch sử 9 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Tại Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam để thành lập

A. Đông Dương Cộng sản đảng.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 2. Cương lính chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930) bao gồm

A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt.

B. Chính cương vắn tắt, Sách lược tóm tắt, Điều lệ vắn tắt.

C. Chính cương tóm tắt, Sách lược tóm tắt, Điều lệ vắn tắt.

D. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt.

Câu 3. Ngày 24-2-1930, tổ chức cộng sản nào xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Đông Dương Cộng sản đảng.

B. An Nam Cộng sản đảng.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

D. Đông Dương cộng sản đoàn.

Câu 4. Điểm hạn chế lớn trong quá trình hoạt động của các tổ chức cộng sản là gì?

A. Đi chệch hướng chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

B. Tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau.

C. Đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

D. Không muốn thành lập Đảng Cộng sản.

Câu 5. Nhân tố nào đã tạo nên làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước vào năm 1929?

A. Sự truyền bá sâu rộng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng.

C. Phong trào công nhân kết hợp chặt chẽ với phong trào nông dân.

D. Tác động của phong trào “tư sản hóa” cuối năm 1928.

Câu 6. Nội dung nào sau đây nhận xét không đúng về Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

A. Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo.

B. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào hoàn cảnh Việt Nam.

C. Mang tính dân tộc và tính giai cấp sâu sắc.

D. Coi công nhân và nông dân là động lực của cách mạng.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

B

A

C

B

C

D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 69.

Cách giải:

Với tư cách là phái viên của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là: Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 70.

Cách giải:

Tại Hội nghị thành lập Đảng (đầu năm 1930), Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt được thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 70. 

Cách giải:

Ngày 24-2-1930, Đông Dương Cộng sản liên đoàn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 69, suy luận.

Cách giải:

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản (1929) đã phản ánh xu thế khách quan của cuộc vận động cứu nước theo khuynh hướng theo khuynh hướng vô sản. Tuy nhiên, các tổ chức cộng sản này lại mang trong mình hạn chế lớn trong quá trình hoạt động là: hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn.

Chọn: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 69, suy luận.

Cách giải:

Phong trào công nhân kết hợp chặt chẽ với phong trào đấu tranh của nông dân chống sưu cao, thuế nặng, chống cướp ruộng đất, các phong trào bãi khóa của học sinh, bãi thị của tiêu thương đã tạo nên làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước vào năm 1929.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 70, suy luận.

Cách giải:

- Các đáp án A, B, C: đều là đặc điểm của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

- Đáp án D: là nội dung của Luận cương chính trị (10-1930).

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: xem lại Hội nghị thành lập Đảng, nhận xét.

Cách giải:

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:

- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phê phán những quan điểm sai lầm của mỗi tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị.

- Đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hợp nhất các tổ chức cộng sản để đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Viết và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lý luận thực tiễn và lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.

- Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước, xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.