Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc- Cánh Diều

Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu
Bài 1 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích gì? A. Nâng cao đời sống văn hoá cho người Việt. B. Làm phong phú thêm nên văn hoá cho người Việt. C. Đồng hoá về văn hoá đối với người Việt. D. Biến nước ta trở thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc.

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Về ngôn ngữ, trong thời Bắc thuộc, người Việt vẫn giữ được những yếu tố của tiếng Việt truyền thống, đồng thời tiếp thu thêm A. nhiều lớp từ Hán và chữ Hán. B. chữ La-tin. C. chữ Phạn. D. chữ Chăm cổ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Để giữ gìn tiếng nói và chữ viết của mình, người Việt đã A. đi học chữ Hán và viết chữ Hán. B. không chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết ngoại lại. C. chỉ sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình. D. tiếp thu chữ Hán, nhưng vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Dưới thời Bắc thuộc, tư tưởng, tôn giáo nào được tiếp nhận một cách tự nhiên cùng với văn hoá truyền thống của người Việt? . A. Phật giáo và Nho giáo. B. Phật giáo và Thiên Chúa giáo. C. Nho giáo và Thiên Chúa giáo. D. Đạo giáo và Thiên Chúa giáo.

Xem lời giải

Bài 5 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Trước sự đồng hoá về văn hoá của các triều đại phong kiến phương Bắc người Việt đã A. học theo lễ nghị, phong tục, tập quán của nhà Hán. B. bài trừ, không theo lễ nghi, phong tục, tập quác của nhà Hán. C. sinh hoạt theo nếp sống riêng, không theo lễ nghi, phong tục, tập quáp của nhà Hán. D. duy trì nếp sống riêng nhưng có tiếp thu và cải biến một số phong tục tập quán cho phù hợp.

Xem lời giải

Bài 6 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy kể tên một số phong tục, tín ngường, lễ hội của người Việt từ Văn Lang, Âu Lạc được gìn giữ và phát triển trong thời Bắc thuộc.

Xem lời giải

Bài 7 trang 32 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh đưới đây và cho biết người Việt đã tiếp thu những giá trị văn hoá bẻn ngoài để phát triển văn hoá truyền thống như thế nào.

Xem lời giải