Chương 7: Vương quốc Chăm-pa và Vương quốc Phù Nam- SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Vương quốc Chăm-pa ra đời vào khoảng A. cuối thể kỉ II TCN, B. đầu thể kỉ I C. cuối thế kỉ II. D. thể kỉ III

Xem lời giải

Bài 2 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ cuối thế kỉ II đến khoảng thế kỉ VỊI, vương quốc Chăm-pa có tên gọi là: A. Phù Nam. B. Lâm Ấp. C. Chân Lạp. D. Tượng Lâm.

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là A. du lịch biển. B. thủ công nghiệp. C. chế tác kim hoàn. D. nông nghiệp trồng lúa nước.

Xem lời giải

Bài 4 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Xã hội Chăm-pa gồm những tầng lớp chính nào? A. Tăng lữ, thương nhân, nông dân, thợ thủ công. B. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, dân tự do, nô lệ. C. Quý tộc, chủ nô, nông dân, thương nhân, nô lệ. D. Quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công, nô lệ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Ý nào dưới đây không đúng về các thành tựu văn hoá của Chăm-pa? A. Cư dân Chăm-pa có thói quen ở nhà sàn. B. Từ thế kỉ IV, cư dân Chăm-pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng, gọi là chữ Phạn, C. Người Chăm xưa thờ tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển,...) D. Kiến trúc và điều khắc Chăm-pa được thể hiện qua các đền, tháp thờ thần, Phật như: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)...

Xem lời giải

Bài 6 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát hình ảnh và cho biết đây là thành tựu văn boá nào của cư dân Chăm-pa. Hãy viết một đoạn (2 ~ 3 dòng) về thành tựu văn boá này.

Xem lời giải

Bài 7 trang 35 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy kể tên một số thành tựu văn hóa của cư dân Chăm - pa còn duy trì và tồn tại đến ngày nay. Em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Vương quốc Phù Nam ra đời vào khoảng A. thế kỉ I TCN. B. thế kỉ I C. thể kỉ II. D. thể kỉ II

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay? A. Tây Nguyên. B. Nam Bộ. C. Nam Trung Bộ. D. Tây Nam Bộ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Vương quốc Phù Nam dần suy yếu và bị thôn tính bởi A. Chăm-pa. B. Ấn Độ. C. Chân Lạp. D. Trung Quốc

Xem lời giải

Bài 4 trang 36 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Xã hội Phù Nam gồm các lực lượng chính nào? A. Tăng lữ, nông dân, thương nhân, nô lệ. B. Tăng lữ, quý tộc, nông dân, thương nhân, thợ thủ công C. Quý tộc, nông dân, nông dân tự do, hương nhân . D. Quý tộc, thương nhân, nông dân, nô lệ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 37 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết, cư dân Phù Nam có những hoạt đông kinh tế nào? Việc tìm thấy tiền vàng La Mã trong di chỉ Óc Eo nói lên điều gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 37 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Các hình ảnh dưới đây liên quan đến thành tựu văn hoá nào của Phù Nam? Em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất