Bài 5: Chuyển biến về kinh tế- xã hội cuối thời nguyên thủy- Cánh Diều

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu
Bài 1 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Con người đã biết chế tác công cụ lao động theo thứ tự từ A. đá -> đồng đỏ -> đồng thau -> sắt, B. đá -> đồng thau -> đồng đỏ -> sắt, C. sắt -> đồng đỏ -> đồng thau-> đá. D. đồng thau -> đồng đỏ -> đá -> sắt.

Xem lời giải

Bài 2 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Công cụ lao động bằng kim loại đã giúp cơn người thời nguyên thuỷ A. thu hẹp điện tích đắt canh tác để làm nhà ở. B. sống quây quân gắn bó với nhau. C. chống lại các cuộc xung đột từ bên ngoài. D. tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm dư thừa.

Xem lời giải

Bài 3 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Xã hội nguyên thuỷ tan rã là do A. tư hữu xuất hiện. B. xã hội chưa phân hoá giàu nghèo. C. có người có mỗi quan hệ bình đẳng. D. công cụ lao động bằng đá được sử dụng phổ biến.

Xem lời giải

Bài 4 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Sự phân hoá không triệt để của xã hội nguyên thuỷ ở phương Đóng là do A. cư dân sinh sống phân tán ở nhiều khu vực. B. cư dân sinh sống chủ yếu ở vùng núi. C. quan hệ giữa người với người vẫn rất gắn gũi. mật thiết. D. quan hệ giữa người với người là bắt bình đẳng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy kế tên những vật dụng bằng kim loại mà em biết và cho biết vai trò của những vật dụng đó.

Xem lời giải

Bài 6 trang 11, 12 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy nói ý ở cột A với ý ở cột B sao cho phù hợp.

Xem chi tiết

Giải bài 7 trang 12 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Hãy nối các hình ảnh dưới đây với các nền văn hóa cho phù hợp.

Xem lời giải