Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ XX- Cánh Diều

Bình chọn:
4.9 trên 114 phiếu
Bài 4 trang 33 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Chiến thắng Bạch Đẳng năm 938 đã chấm đứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì A. tự do, tự chủ lâu dài của dân tộc. B. độc lập, tự chủ trong thời gian ngắn. C. đấu tranh giành quyên độc lập, tự chủ. D. độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc.

Xem lời giải

Bài 1 trang 33 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Ai là người đã tự xưng là Tiết độ sứ năm 905? A. Khúc Hạo B. Khúc Thừa Dụ B. Dương Đình Nghệ D. Ngô Quyền

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 sách bài tập Lịch sử và Địa lí6- Cánh Diều

Người đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán và giành thắng lợi năm 931 là A. Dương Đình Nghệ. B. Ngô Quyền. C. Khúc Hạo. D. Khúc Thừa Dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6- Cánh Diều

Ngô Quyển đã chủ động lên kế hoạch chóng quân Nam Hán ở A. vùng đầm Dạ Trạch. B. thành Đại La. C. cửa biển Bạch Đằng. D. cửa sông Tô Lịch.

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Ý nào dưới đây không đúng về cải cách của Khúc Hạo? A. Chính quyền của Khúc Hạo đã tiến hành nhiều chính sách tiến bộ. B. Khúc Hạo chia đặt các lộ, phủ, châu và xã ở các xứ. C. Nhân dân tự lập sổ khai hộ khẩu, kê rõ họ tên quê quán D. Bình quân thuế ruộng tha bỏ lực dịch.

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng trật tự diễn biển của trận chiến sông Bạch Đằng do Ngô Quyền chỉ huy năm 938. A. Ngô Quyền cử quân ra đánh và giả vờ thua. B. Ngô Quyền chủ động lên kế hoạch đánh giặc. C. Cuối năm 938, Hoàng Thảo chỉ huy quân xâm lược nước ta, D. Hoằng Tháo tử trận. E. Chiến thuyển của quân Nam Hán va vào bãi cọc và bị chìm. F. Hoằng Tháo sai quân đuổi theo quân của Ngô Quyển, vượt qua bãi cọc ngầm.

Xem lời giải

Bài 7 trang 34 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ Khúc Thừa Dụ đến Ngô Quyển, người Việt đã giành những thắng lợi nào trong cuộc đầu tranh chống lại các triều đại phong kiến phương Bắc?

Xem lời giải