Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc- Cánh Diều

Bình chọn:
4.3 trên 50 phiếu
Bài 1 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện chính sách cai trị đối với người Việt như thế nào? A. Đưa người Hán sang cai trị bằng luật lệ hà khắc của họ B. Cho người Việt đứng đầu các quận, huyện C. Xây trường bọc, đào tạo đội ngũ tay sai D. Đàn áp người dân dưới nhiều hình thức.

Xem lời giải

Bài 2 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Dưới thời Bắc thuộc, các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách bóc lột về kinh tế đối với người Việt như thế nào? A. Thu mua lương thực, lâm sản, hương liệu quý. B. Thu tô thuế, bắt cống nạp sản vật, nắm độc quyền về lúa gạo. C. Vơ vét sản vật, bắt dân đi lao dịch, nắm độc quyền buôn bán rượu. D. Thu tô thuế, bắt cống nạp sản vật, nắm độc quyền về sắt và muối.

Xem lời giải

Bài 3 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Dưới thời Bắc thuộc, người Việt đã sử dụng phố biến công cụ lao động bằng A. sắt. B. thiếc. C. đồng đỏ. D. đồng thau

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Từ đầu Công nguyên, các triều đại phong kiến phương Bắc mở trường dạy chữ Hán tại các A. làng. B. quận. C. huyện. D.phủ

Xem lời giải

Bài 5 trang 28 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tằng lớp mới A. Lạc hầu, địa chủ Hán. B. Lạc tướng, hào trưởng người Việt C. Lạc dân, nông dân lệ thuộc. D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc

Xem lời giải

Bài 6 trang 28, 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hoàn thành bảng sự chuyển biến xã hội thời Bắc thuộc so với thời Văn Lang, Âu Lạc theo mẫu dưới đây:

Xem lời giải

Bài 7 trang 29 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều

Hãy đặt các từ ngữ cho sẵn vào các ô A, B, C, D để hoàn thành sơ đồ tổ chức chính quyền của nhà Hán ở Châu Giao: (1) Huyện (Từ sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng, người Hán trực tiếp nắm giữ); (2) Châu (Đứng đầu là viên thứ sử người Hán); (3) Làng, xã (Do người Việt đứng đầu); (4) Quận (Đứng đầu là viên thái thú người Hán)

Xem lời giải