Trả lời Luyện tập vận dụng 4 trang 24 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \({6^5}:6\);

b) \(128:{2^3}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Sử dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số 6.

b) \(128:{2^3}\).

- Đưa 128 về lũy thừa cơ số 2.

- Sử dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số 2.

Lời giải chi tiết

a) \({6^5}:6 = {6^{5 - 1}} = {6^4}\).

b)

\(128 = 2.2.2.2.2.2.2 = {2^7}\).

\(128:{2^3} = {2^7}:{2^3} = {2^{7 - 3}} = {2^4}\).


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu