Trả lời Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

So sánh: \({2^3}{.2^4}\) và \({2^7}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({a^n}=a.a....a\) (n thừa số a)

Lời giải chi tiết

\({2^3} = 2.2.2 = 8\)

\({2^4} = 2.2.2.2 = 16\)

\({2^3}{.2^4} = 8.16 = 128\)

\({2^7} = 2.2.2.2.2.2.2 = 128\)

Vậy \({2^3}{.2^4} = {2^7}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu