Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 49 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Tính tổng: \(\left( { - 16,5} \right) + 1,5.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Muốn cộng hai số thập phân khác dấu không đối nhau ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết

\(\left( { - 16,5} \right) + 1,5 =  - \left( {16,5 - 1,5} \right) =  - 15\)

Lời giải hay


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu