Trả lời Hoạt động 4 trang 50 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Hãy nêu quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu quy tắc dấu ngoặc đối với số nguyên đã học

Lời giải chi tiết

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu"-" đứng trước, ta phải đối dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc dấu " " thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu"-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu