Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 41 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) \(8.\frac{{( - 5)}}{6};\)

b) \(\frac{5}{{21}}.( - 14).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(a.\frac{b}{c} = \frac{{a.b}}{c}\)

Lời giải chi tiết

a)

\(8.\frac{{( - 5)}}{6} = \frac{{8.( - 5)}}{6} = \frac{{ - 40}}{6} = \frac{{ - 20}}{3}\)

b)

\(\frac{5}{{21}}.( - 14) = \frac{{5.( - 14)}}{{21}} = \frac{{ - 70}}{{21}} = \frac{{ - 10}}{3}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu