Trả lời Hoạt động 3 trang 41 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Viết phân số có tử và mẫu lần lượt là mẫu và tử của phân số \(\frac{3}{2}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân số có tử và mẫu lần lượt là mẫu và tử của phân số \(\frac{a}{b}\) là \(\frac{b}{a}\) (\({\rm{a,b}} \ne {\rm{0}}\))

Lời giải chi tiết

Phân số có tử và mẫu lần lượt là mẫu và tử của phân số \(\frac{3}{2}\) là: \(\frac{2}{3}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu