Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 45 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Viết các phân số và hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

\(\frac{{ - 9}}{{1\,\,000}}\); \(\frac{{ - 5}}{8}\); \(3\frac{2}{{25}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các phân số và hỗn số dưới dạng các phân số có mẫu là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…rồi viết chúng dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 9}}{{1\,\,000}} =  - 0,009\)

\(\frac{{ - 5}}{8} = \frac{{ - 5.125}}{{8.125}} = \frac{{ - 625}}{{1000}} =  - 0,625\)

\(3\frac{2}{{25}} = 3\frac{8}{{100}} = 3,08\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Số thập phân