Trả lời Hoạt động 1 trang 44 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Viết các phân số \(\frac{{ - 335}}{{100}}\); \(\frac{{ - 125}}{{1\,000}}\); \(\frac{{ - 279}}{{1\,000\,000}}\) dưới dạng số thập phân và đọc các số thập phân đó theo mẫu.

Mẫu: \(\frac{{ - 19}}{{10}} =  - 1,9\) và được đọc là: âm một phẩy chín.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc và viết theo mẫu

Lời giải chi tiết

\(\frac{{ - 335}}{{100}} =  - 3,35\) và được đọc là: âm ba phẩy ba mươi lăm.

\(\frac{{ - 125}}{{1\,000}} =  - 0,125\) và được đọc là: âm không phẩy một trăm hai mươi lăm.

\(\frac{{ - 279}}{{1\,000\,000}} =  - 0,000\,279\) và được đọc là: âm không phẩy không trăm nghìn không chục nghìn không nghìn hai trăm bảy mươi chín.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 5. Số thập phân