Ôn tập Chương IV - Số phức

Bình chọn:
4.7 trên 90 phiếu
Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 143 SGK Giải tích 12. Thế nào là phần thực, phần ảo, modun của số phức?

Xem lời giải

Câu 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 143 SGK Giải tích 12. Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Xem lời giải

Câu 3 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 143 SGK Giải tích 12. Nêu định nghĩa số phức liên hợp của số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

Xem lời giải

Câu 4 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 143 SGK Giải tích 12. Số phức thỏa mãn điều kiện nào thì có điểm biểu diễn ở phần gạch chéo trong các hình a), b), c) sau:

Xem lời giải

Câu 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 143 SGK Giải tích 12. Trong mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:

Xem lời giải

Câu 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 143 SGK Giải tích 12. Tìm các số thực x, y sao cho:

Xem lời giải

Câu 7 trang 143 trang SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 143 SGK Giải tích 12. Chứng tỏ rằng với mọi số phức z, ta luôn có phần thực và phần ảo của z không vượt quá môdun của nó.

Xem lời giải

Câu 8 trang 143 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 143 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Câu 9 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 144 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Xem lời giải

Câu 10 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 10 trang 144 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Xem lời giải

Câu 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 11 trang 144 SGK Giải tích 12. Tìm hai số phức, biết tổng của chúng bằng 3 và tích của chúng bằng 4.

Xem lời giải

Câu 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 12 trang 144 SGK Giải tích 12. Cho hai số phức z1, z2. Biết rằng z1 + z2 và z1. z2 là hai số thực. Chứng minh rằng z1, z2 là hai nghiệm của một phương trình bậc hai với hệ số thực.

Xem lời giải

Câu 1 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 144 SGK Giải tích 12. Số nào trong các số sau là số thực?

Xem lời giải

Câu 2 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 144 SGK Giải tích 12. Số nào trong các số sau là số thuần ảo?

Xem lời giải

Câu 3 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 144 SGK Giải tích 12. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Xem lời giải

Câu 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 144 SGK Giải tích 12. Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Xem lời giải

Câu 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 144 SGK Giải tích 12. Biết rằng nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

Xem lời giải

Câu 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 144 SGK Giải tích 12. Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

Xem lời giảiHỏi bài