Bình chọn:
4 trên 54 phiếu
Câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12. Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi ...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b]...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12. Hãy chứng minh các tính chất 1 và 2...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12. Cho tích phân...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12.Tính các tích phân.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân

Xem chi tiết
Bài 4 trang 113 SGK  Giải tích 12 Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12. Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân.

Xem chi tiết
Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12. Tính tích phân bằng hai phương pháp

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12. Tính diện tích hình thang vuông được giới hạn các đường thẳng y = -2x – 1, y = 0, x = 1 và x = 5....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12. Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h....

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12. Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học....

Xem chi tiết