Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bình chọn:
4 trên 101 phiếu
Bài 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Xem lời giải

Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 90 - Ôn tập chương II - SGK Giải tích 12. Nêu các tính chất của hàm số lũy thừa

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Hãy tính biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Hãy tính:

Xem lời giải

Bài 7 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải các bất phương trình

Xem lời giải

Bài 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Tập xác định của hàm số là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Giải tích 12

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

Xem lời giải

Bài 3 trang 91 SGK Giải tích 12

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

Xem lời giải

Bài 4 trang 91 SGK Giải tích 12

Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:

Xem lời giải

Bài 5 trang 91 SGK Giải tích 12

Trong các hàm số:

Xem lời giải

Bài 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Số nghiệm của phương trình là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Nghiệm của phương trình là

Xem lời giải

Tổng hợp lí thuyết chương 2

Tổng hợp lí thuyết chương 2

Xem chi tiết