Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bình chọn:
4 trên 73 phiếu
Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12 Câu 1 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 90 SGK Giải tích 12. Nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Xem chi tiết

Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12 Câu 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Bài 2 trang 90 - Ôn tập chương II - SGK Giải tích 12. Nêu các tính chất của hàm số lũy thừa

Xem chi tiết

Bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12. Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit

Xem chi tiết

Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12 Câu 4 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 90 SGK Giải tích 12. Tìm tập xác định của các hàm số:...

Xem chi tiết

Bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 90 SGK Giải tích 12. Hãy tính biểu thức sau:

Xem chi tiết

Câu 6 trang 90 SGK Giải tích 12 Câu 6 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 90 SGK Giải tích 12. Hãy tính:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 90 SGK Giải tích 12 Bài 7 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 90 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết

Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12 Câu 8 trang 90 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 90 SGK Giải tích 12. Giải các bất phương trình

Xem chi tiết

Câu 1 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 1 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 91 SGK Giải tích 12. Tập xác định của hàm số là:

Xem chi tiết

Câu 2 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 2 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 91 SGK Giải tích 12. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

Xem chi tiết

Câu 3 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 3 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 91 SGK Giải tích 12. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

Xem chi tiết

Câu 4 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 4 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 91 SGK Giải tích 12. Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:

Xem chi tiết

Câu 5 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 5 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 91 SGK Giải tích 12. Trong các hàm số:

Xem chi tiết

Câu 6 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 6 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 91 SGK Giải tích 12. Số nghiệm của phương trình là:

Xem chi tiết

Câu 7 trang 91 SGK Giải tích 12 Câu 7 trang 91 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 91 SGK Giải tích 12. Nghiệm của phương trình là

Xem chi tiếtHỏi bài