Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Bình chọn:
4.2 trên 119 phiếu
Lý thuyết phương trình đường thẳng trong không gian

1. Đường thẳng ∆ qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0) có vectơ chỉ phương (a1 ; a2 ; a3) có phương trình tham số dạng.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 84 SGK Hình học 12

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12

Cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 86 SGK Hình học 12

Chứng minh hai đường thẳng sau đây trùng nhau...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 12

Tìm số giao điểm của mặt phẳng (α): x + y + z - 3 = 0 với đường thẳng d trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 89 SGK Hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp.

Xem lời giải

Bài 2 trang 89 SGK Hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên các trục.

Xem lời giải

Bài 3 trang 90 SGK Hình học 12

Xét vị trí tương đối của đường thẳng d và d' trong các trường hợp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 90 SGK Hình học 12

Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 90 SGK Hình học 12

Tìm số giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α).

Xem lời giải

Bài 6 trang 90 SGK Hình học 12

Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α) : 2x - 2y + z +3 = 0.

Xem lời giải

Bài 7 trang 91 SGK Hình học 12

Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆

Xem lời giải

Bài 8 trang 91 SGK Hình học 12

Cho điểm M(1 ; 4 ; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z -1 = 0. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

Xem lời giải

Bài 9 trang 91 SGK Hình học 12

Chứng minh 2 đường thẳng d và d' chéo nhau.

Xem lời giải

Bài 10 trang 91 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A'BD) và B'D'C)

Xem lời giải

Các dạng toán về phương trình đường thẳng

Các dạng toán về phương trình đường thẳng

Xem chi tiết