Bài 3. Phương trình đường thẳng trong không gian

Bình chọn:
4.4 trên 93 phiếu
Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12. Cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 84 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 84 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 84 SGK Hình học 12. Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 86 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 86 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 86 SGK Hình học 12. Chứng minh hai đường thẳng sau đây trùng nhau...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 12 Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 12. Tìm số giao điểm của mặt phẳng (α): x + y + z - 3 = 0 với đường thẳng d trong các trường hợp sau:...

Xem chi tiết

Bài tập 1 - Trang 89 - SGK Hình học 12. Bài tập 1 - Trang 89 - SGK Hình học 12.

Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp.

Xem chi tiết

Bài tập 2 - Trang 89 - SGK Hình học 12 Bài tập 2 - Trang 89 - SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 89 SGK Hình học 12. Viết phương trình tham số của đường thẳng là hình chiếu vuông góc của đường thẳng d trên các trục.

Xem chi tiết

Bài tập 3 - Trang 90 - SGK Hình học 12. Bài tập 3 - Trang 90 - SGK Hình học 12.

Xét vị trí tương đối của đường thẳng d và d' trong các trường hợp.

Xem chi tiết

Bài tập 4 - Trang 90 - SGK Hình học 12 Bài tập 4 - Trang 90 - SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 90 SGK Hình học 12. Tìm a để hai đường thẳng sau đây cắt nhau.

Xem chi tiết

Bài tập 5 - Trang 90 - SGK Hình học 12 Bài tập 5 - Trang 90 - SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 90 SGK Hình học 12. Tìm số giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (α).

Xem chi tiết

Bài tập 6 - Trang 90 - SGK Hình học 12 Bài tập 6 - Trang 90 - SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 90 SGK Hình học 12. Tính khoảng cách giữa đường thẳng ∆ với mặt phẳng (α) : 2x - 2y + z +3 = 0.

Xem chi tiết

Bài tập 7 - Trang 91 - SGK Hình học 12 Bài tập 7 - Trang 91 - SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 91 SGK Hình học 12. Cho điểm A(1 ; 0 ; 0) và đường thẳng ∆. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng ∆

Xem chi tiết

Bài tập 8 - Trang 91 - SGK Hình học 12 Bài tập 8 - Trang 91 - SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 91 SGK Hình học 12. Cho điểm M(1 ; 4 ; 2) và mặt phẳng (α): x + y + z -1 = 0. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (α).

Xem chi tiết

Bài tập 9 - Trang 91 - SGK Hình học 12 Bài tập 9 - Trang 91 - SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 91 SGK Hình học 12. Chứng minh 2 đường thẳng d và d' chéo nhau.

Xem chi tiết

Bài tập 10 - Trang 91 - SGK Hình học 12. Bài tập 10 - Trang 91 - SGK Hình học 12.

Giải bài 10 trang 91 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến các mặt phẳng (A'BD) và B'D'C)

Xem chi tiếtHỏi bài