Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô

Bình chọn:
4 trên 103 phiếu
Bài 1 trang 45 SGK Giải tích 12

Phát biểu các điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 SGK Giải tích 12

Nêu cách tìm cực đại, cực tiểu của hàm số nhờ đạo hàm

Xem lời giải

Bài 3 trang 45 SGK Giải tích 12

Nêu cách tìm tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Áp dụng để tìm các đường tiệm cận của hàm số :

Xem lời giải

Câu 4 trang 45 SGK Giải tích 12

Nhắc lại sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 45 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số

Xem lời giải

Bài 7 trang 46 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

Xem lời giải

Bài 8 trang 46 SGK Giải tích 12

Xác định m để hàm số đồng biến trên một tập xác định

Xem lời giải

Bài 9 trang 46 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem lời giải

Bài 10 trang 46 SGK Giải tích 12

Biện luận theo m số cực trị của hàm số

Xem lời giải

Bài 11 trang 46 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem lời giải

Bài 12 trang 47 SGK Giải tích 12

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình f’’(x) = 0

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực trị của hàm số là:

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 SGK Giải tích 12

Số điểm cực đại của hàm số là:

Xem lời giải

Bài 3 trang 47 SGK Giải tích 12

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 47 SGK Giải tích 12

Hàm số đồng biến trên:

Xem lời giải

Bài 5 trang 47 SGK Giải tích 12

Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Xem lời giải

Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ

Xem chi tiết

Các dạng toán về hàm phân thức có tham số

Một số bài toán về hàm phân thức có tham số

Xem chi tiết

Các dạng toán về tương giao đồ thị

Dưới đây là một số dạng toán thường gặp về tương giao giữa hai đồ thị hàm số

Xem chi tiết

Xem thêm