Lý thuyết bài toán về chuyển động ném ngang


A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I Khảo sát chuyển động ném ngang

1. Chọn hệ trục tọa độ và gốc thời gian

- Chọn hệ trục tọa độ xOy, trục Ox hướng theo vecto vận tốc \(\overrightarrow {{v_0}} \), trục Oy hướng theo vecto trọng lực \(\overrightarrow P \).

- Gốc thời gian là lúc bắt đầu ném.

2. Phân tích chuyển động ném ngang

- Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ. Chuyển động của các hình chiếu Mx và My trên các trục Ox và Oy gọi là các chuyển động thành phần của vật M.

+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}{v_{0{\rm{x}}}} = {v_0}\\{a_x} = 0\\{v_x} = 0\end{array} \right.\) 

+ Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}{v_{0y}} = 0\\{a_y} = g\\{v_y} = gt\end{array} \right.\)

+ Phương trình chuyển động của vật là: 

\(\left\{ \begin{array}{l}x = {v_0}t\\y = \frac{{g{t^2}}}{2}\end{array} \right.\)

II. Xác định chuyển động của vật

- Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = \(\frac{1}{2}\)gt2, ta được:

Phương trình quỹ đạo của vật là:

\(y = \dfrac{g}{{2v_0^2}}{x^2}\)

Như  vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

- Phương trình vận tốc: \(v = \sqrt {{{\left( {gt} \right)}^2} + v_0^2} \)

- Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:

y = \(\frac{1}{2}\)gt2   = h  => t = \(\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

+ Tầm xa L =  xmax   = v0.t = v0\(\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

Sơ đồ tư duy về bài toán chuyển động ném ngang

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 39 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.