Bài 5. Chuyển động tròn đều

Bình chọn:
3.9 trên 318 phiếu
Phương pháp giải bài tập về chuyển động tròn đều

Dạng bài: Xác định tốc độ trung bình, tốc độ dài, tốc độ góc trong chuyển động tròn đều

Xem chi tiết

Lý thuyết chuyển động tròn đều

I. Chuyển động tròn đều

Xem chi tiết

Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 29 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 30 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 30 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C4 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C4 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C5 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C6 trang 31 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 31 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C7 trang 33 SGK Vật lý 10

Hãy chứng minh công thức: aht = ω2R.

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 34 SGK Vật lí 10. Chuyển động tròn đều là gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 34 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm của véc tơ vận tốc của chuyển động tròn đều.

Xem lời giải

Bài 3 trang 34 sgk Vật lí 10

Tốc độ góc là gì? Tốc độ góc được xác định như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 34 SGK Vật lí 10. Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 34 SGK Vật lí 10. Chu kì của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc.

Xem lời giải

Bài 6 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 34 SGK Vật lí 10. Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.

Xem lời giải

Bài 7 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 34 SGK Vật lí 10. Nêu những đặc điểm và viết công thức tính gia tốc trong chuyển động tròn đều.

Xem lời giải

Bài 8 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 34 SGK Vật lí 10. Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

Xem lời giải

Bài 9 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 34 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 10 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 34 SGK Vật lí 10. Chỉ ra câu sai.

Xem lời giải

Bài 11 trang 34 sgk Vật lí 10

Giải bài 11 trang 34 SGK Vật lí 10. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt.

Xem lời giải

Xem thêm