Bài 29. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Bình chọn:
3.7 trên 86 phiếu
Lý thuyết Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

Xem chi tiết

Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 157 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 1 trang 159 SGK Vật lí 10. Kể tên các thông số trạng thái của một lượng khí.

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 2 trang 159 SGK Vật lí 10. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 3 trang 159 SGK Vật lí 10. Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt.

Xem lời giải

Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 4 trang 159 SGK Vật lí 10. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Xem lời giải

Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 5 trang 159 SGK Vật lí 10. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?

Xem lời giải

Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 6 trang 159 SGK Vật lí 10. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp

Xem lời giải

Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 7 trang 159 SGK Vật lí 10. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật

Xem lời giải

Bài 8 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 8 trang 159 SGK Vật lí 10. Một xilanh chứa

Xem lời giải

Bài 9 trang 159 sgk vật lý 10

Giải bài 9 trang 159 SGK Vật lí 10. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít

Xem lời giải