Bài 17. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Bình chọn:
3.8 trên 146 phiếu
Lý thuyết cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

Xem chi tiết

Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 96 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 97 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Câu C3 trang 98 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 98 SGK Vật lý 10

Xem lời giải

Bài 1 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 1 trang 99 SGK Vật lí 10. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực.

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 2 trang 99 SGK Vật lí 10. Trọng tâm của một vật là gì ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 3 trang 100 SGK Vật lí 10. Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng ?

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 4 trang 100 SGK Vật lí 10. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy?

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 5 trang 100 SGK Vật lí 10. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song?

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 6 trang 100 SGK Vật lí 10. Một vật có khối lượng m = 2kg

Xem lời giải

Bài 7 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 7 trang 100 SGK Vật lí 10. Hai mặt phẳng tạo với mặt phẳng nằm ngang

Xem lời giải

Bài 8 trang 100 sgk Vật lý lớp 10

Giải bài 8 trang 100 SGK Vật lí 10. Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3kg

Xem lời giải