Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bình chọn:
4.1 trên 429 phiếu
Câu C1 trang 16 SGK Vật lý  10 Câu C1 trang 16 SGK Vật lý 10

Giải Câu C1 trang 16 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C2 trang 17 SGK Vật lý  10 Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 10

Giải Câu C2 trang 17 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C3 trang 19 SGK Vật lý  10 Câu C3 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C3 trang 19 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C4 trang 19 SGK Vật lý 10 Câu C4 trang 19 SGK Vật lý 10

Hình 3.6 là đồ thị vận tốc - thời gian của một thang máy trong 4s đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

Xem chi tiết

Câu C5 trang 19 SGK Vật lý  10 Câu C5 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C5 trang 19 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C6 trang 19 SGK Vật lý  10 Câu C6 trang 19 SGK Vật lý 10

Giải Câu C6 trang 19 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C7 trang 21 SGK Vật lý  10 Câu C7 trang 21 SGK Vật lý 10

Giải Câu C7 trang 21 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Câu C8 trang 21 SGK Vật lý  10 Câu C8 trang 21 SGK Vật lý 10

Giải Câu C8 trang 21 SGK Vật lý 10

Xem chi tiết

Bài 1 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 1 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 1 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 2 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 2 trang 22 SGK Vật lí 10. Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thế nào?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 3 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 3 trang 22 SGK Vật lí 10. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm dần đều là gì?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 4 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 4 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 5 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 5 trang 22 SGK Vật lí 10. Gia tốc của chuyển động nhanh, chậm dần đều có dặc điểm gì?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 6 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 6 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 7 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 7 trang 22 SGK Vật lí 10. Viết phương trình chuyển động của của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều?

Xem chi tiết

Bài 8 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 8 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 8 trang 22 SGK Vật lí 10. Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc quãng đường đi được?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 9 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 9 trang 22 SGK Vật lí 10. Câu nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 10 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 10 trang 22 SGK Vật lí 10. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

Xem chi tiết

Bài 11 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 11 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 11 trang 22 SGK Vật lí 10. Công thức nào dưới đây là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động nhanh dần đều?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 22 sgk Vật lí 10 Bài 12 trang 22 sgk Vật lí 10

Giải bài 12 trang 22 SGK Vật lí 10. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài