Phần câu hỏi bài 4 trang 65 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 4 trang 65 VBT toán 9 tập 1. Cho hai đường thẳng y=3/5(2x-1) (d1)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 10

Cho hai đường thẳng \(y = \dfrac{3}{5}\left( {2x - 1} \right)\,\,\left( {{d_1}} \right)\) và \(y = mx + \dfrac{2}{3}\,\,\left( {{d_2}} \right)\)

Đường thẳng \(\left( {{d_2}} \right)\) song song với đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) khi m bằng:

(A) 2                                (B) \(\dfrac{3}{5}\)

(C) \(\dfrac{6}{5}\)                              (D) \(\left( { - \dfrac{3}{5}} \right)\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) song song với nhau khi \(a = a'\) và \(b \ne b'\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \dfrac{3}{5}\left( {2x - 1} \right) = \dfrac{6}{5}x - \dfrac{3}{5}{\rm{ }}\left( {{d_1}} \right)\)

và \(y = mx + \dfrac{2}{3}\,\,\left( {{d_2}} \right)\)

Để đường thẳng \(\left( {{d_2}} \right)\) song song với đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) thì \(m = \dfrac{6}{5}\).

Đáp án cần chọn là C.

Câu 11

Cho hai đường thẳng \(y = \dfrac{1}{3}\left( {x + \dfrac{5}{7}} \right)\,\,\left( {{d_1}} \right)\) và \(y = \dfrac{1}{3}x - m\,\,\left( {{d_2}} \right)\)

Đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) và đường thẳng \(\left( {{d_2}} \right)\) trùng nhau khi m bằng:

(A) \(\dfrac{5}{7}\)                             (B) \(\dfrac{5}{{21}}\)

(C) \( - \dfrac{5}{7}\)                          (D) \( - \dfrac{5}{{21}}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) trùng nhau khi \(a = a'\) và \(b = b'\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \dfrac{1}{3}\left( {x + \dfrac{5}{7}} \right) = \dfrac{1}{3}x + \dfrac{5}{{21}}\,\,\left( {{d_1}} \right)\)

             \(y = \dfrac{1}{3}x - m\,\,\left( {{d_2}} \right)\)

Đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) và đường thẳng \(\left( {{d_2}} \right)\) trùng nhau khi m bằng \( - \dfrac{5}{{21}}\).

Đáp án cần chọn là D.

Câu 12

Cho hai đường thẳng \(y = \dfrac{2}{5}\left( {k - 3x} \right)\,\,\left( {{d_1}} \right)\) và \(y = \dfrac{3}{4} - \dfrac{6}{5}x\,\,\left( {{d_2}} \right)\)

Đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) trùng với đường thẳng \(\left( {{d_2}} \right)\) khi k bằng:

(A) \(\dfrac{3}{4}\)                             (B) \(\dfrac{{15}}{8}\)

(C) \(\dfrac{8}{{15}}\)                                    (D) \( - \dfrac{3}{4}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) trùng nhau khi \(a = a'\) và \(b = b'\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \dfrac{2}{5}\left( {k - 3x} \right) =  - \dfrac{6}{5}x + \dfrac{2}{5}k\,\,\left( {{d_1}} \right)\)

            \(y = \dfrac{3}{4} - \dfrac{6}{5}x =  - \dfrac{6}{5}x + \dfrac{3}{4}\,\,\left( {{d_2}} \right)\)

Vì hai đường thẳng đều có hệ số góc bằng \( - \dfrac{6}{5}\) nên đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)\) trùng với đường thẳng \(\left( {{d_2}} \right)\) khi

\(\dfrac{2}{5}k = \dfrac{3}{4} \Leftrightarrow k = \dfrac{3}{4} \cdot \dfrac{5}{2} = \dfrac{{15}}{8}\) 

Đáp án cần chọn là B.

Câu 13

Hai đường thẳng \(y = \dfrac{5}{7} - \dfrac{2}{5}x\) và \(y = \dfrac{m}{2}x + \dfrac{1}{3}\) cắt nhau khi giá trị của m khác với

(A) \(\dfrac{{10}}{7}\)                                    (B) \(\dfrac{7}{{10}}\)

(C) \( - \dfrac{4}{5}\)                          (D) \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : Hai đường thẳng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) và \(y = a'x + b'\,\,\left( {a' \ne 0} \right)\) cắt nhau khi \(a \ne a'\).

Lời giải chi tiết:

Ta có : \(y = \dfrac{5}{7} - \dfrac{2}{5}x =  - \dfrac{2}{5}x + \dfrac{5}{7}{\rm{  }}\left( {{d_1}} \right)\)

           \(y = \dfrac{m}{2}x + \dfrac{1}{3}{\rm{  }}\left( {{d_2}} \right)\)

Để đường thẳng \({d_2}\) cắt \({d_1}\) thì \(\dfrac{m}{2} \ne  - \dfrac{2}{5} \Leftrightarrow m \ne  - \dfrac{4}{5}\).

Đáp án cần chọn là C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài