Phần câu hỏi bài 3 trang 58, 59 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 3 trang 58, 59 VBT toán 9 tập 1. Đường thẳng y = 1/2( x - 4/7) ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Đường thẳng \(y = \dfrac{1}{2}\left( {x - \dfrac{4}{7}} \right)\) cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng:

(A) \(\dfrac{1}{2}\)                                         (B) \(\dfrac{4}{7}\)

(C) \( - \dfrac{4}{7}\)                          (D) \( - \dfrac{2}{7}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức:  Đồ thị của hàm số \(y = ax + b\) \(\left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(b.\)

Lời giải chi tiết:

\(y = \dfrac{1}{2}\left( {x - \dfrac{4}{7}} \right) \Leftrightarrow y = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{2}{7}\)

Vậy đồ thị của hàm số đã cho cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng \( - \dfrac{2}{7}\) .

Đáp án cần chọn là D.

Câu 7

Đường thẳng \(y = \dfrac{2}{3}\left( {x + \dfrac{5}{7}} \right)\) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng:

(A) \(\dfrac{2}{3}\)                                         (B) \(\dfrac{{10}}{{21}}\)

(C) \(\dfrac{5}{7}\)                                         (D) \( - \dfrac{5}{7}\)

Phương pháp giải:

Đồ thị của hàm số \(y = ax + b \) \(\left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \( - \dfrac{b}{a}\).

Lời giải chi tiết:

\(y = \dfrac{2}{3}\left( {x + \dfrac{5}{7}} \right)\)\( \Leftrightarrow y = \dfrac{2}{3}x + \dfrac{{10}}{{21}}\)

Đường thẳng \(y = \dfrac{2}{3}\left( {x + \dfrac{5}{7}} \right)\) cắt trục Ox tại điểm có hoành độ bằng \( - \dfrac{{10}}{{21}}:\dfrac{2}{3} =  - \dfrac{5}{7}\)

Đáp án cần chọn là D.

Cách khác :

Thay giá trị \(y=0\) vào hàm số \(y = \dfrac{2}{3}\left( {x + \dfrac{5}{7}} \right)\) rồi tìm x.

Câu 8

Đường thẳng \(y = \dfrac{3}{5}x - \dfrac{3}{4}\)

a) Cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng:

(A) \(\dfrac{3}{5}\)                                         (B) \(\dfrac{3}{4}\)

(C) \( - \dfrac{9}{{20}}\)                                 (D) \( - \dfrac{3}{4}\)

b) Cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ bằng :

(A) \(\dfrac{3}{5}\)                                         (B) \( - \dfrac{3}{4}\)

(C) \(\dfrac{5}{4}\)                                         (D) \(\dfrac{3}{4}\)

Phương pháp giải:

Đồ thị của hàm số \(y = ax + b \) \(\left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng :

a) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(b.\)

b) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \( - \dfrac{b}{a}\) .

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng \(y = \dfrac{3}{5}x - \dfrac{3}{4}\) cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng \( - \dfrac{3}{4}\)

Đáp án cần chọn là D.

b) Đường thẳng \(y = \dfrac{3}{5}x - \dfrac{3}{4}\) cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ bằng \(\dfrac{3}{4}:\dfrac{3}{5} = \dfrac{5}{4}\)

Đáp án cần chọn là C.

Câu 9

Đường thẳng \(y = \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x - \sqrt 3 \)

a) Cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng: 

(A) \(1 + \sqrt 2 \)                               (B) \(\sqrt 3 \)

(C) \( - \sqrt 3 \)                                  (D) \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{{1 + \sqrt 2 }}\)

b) Cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ bằng:

(A) \(\dfrac{{1 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 3 }}\)                                 (B) \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{{1 + \sqrt 2 }}\)

(C) \( - \dfrac{{\sqrt 3 }}{{1 + \sqrt 2 }}\)                              (D) \( - \dfrac{{1 + \sqrt 2 }}{{\sqrt 3 }}\)

Phương pháp giải:

Đồ thị của hàm số \(y = ax + b \) \(\left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng :

a) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng \(b.\)

b) Cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \( - \dfrac{b}{a}\) .

Lời giải chi tiết:

a) Đường thẳng \(y = \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x - \sqrt 3 \) cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng \( - \sqrt 3 \).

Đáp án cần chọn là C.

b) Đường thẳng \(y = \left( {1 + \sqrt 2 } \right)x - \sqrt 3 \) cắt trục hoành Ox tại điểm có hoành độ bằng \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{{1 + \sqrt 2 }}\).

Đáp án cần chọn là B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài