Giải bài 52 trang 101 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Cho điểm M thuộc đường thẳng xy. Lấy hai điểm A, N thuộc tia Mx sao cho A nằm giữa hai điểm M, N.

a) Có tất cả bao nhiêu tia?

b) Có bao nhiêu cặp tia đối nhau, kể tên các cặp tia đối nhau đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau.

+ Hai đường thẳng không có điểm chung nào gọi là hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

Mỗi điểm thuộc đường thẳng chia đường thẳng đó thành hai tia và hai tia này đối nhau.

a) Vậy có 6 tia, đó là: \(Nx,Ny,Ax,Ay,Mx,My\)

b) Có 3 cặp tai đối nhau: \(\left( {Nx,Ny} \right);\left( {Ax,Ay} \right);\left( {Mx,My} \right)\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu