Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Bình chọn:
4.2 trên 665 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 96 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 96 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 27, (cho biết a⏊c và b⏊c)

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 97 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 28a (cho biết d’//d và d’’//d)

Xem lời giải

Bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 40 trang 97 SGK Toán 7 tập 1. Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 41 trang 97 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 41 trang 97 SGK Toán 7 tập 1. Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống(...):

Xem lời giải

Bài 42 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) vẽ c vuông góc với a...

Xem lời giải

Bài 43 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 43 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) vẽ c vuông góc với a

Xem lời giải

Bài 44 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 44 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. a) Vẽ a//b. b)Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không? Vì sao? c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Xem lời giải

Bài 45 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) Vẽ d' // d và d'' song song với d(d'' và d' là phân biệt).b) Suy ra d' // d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Bài 46 trang 98 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 46 trang 98 SGK Toán 7 tập 1. Xem hình 31: a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Xem lời giải

Bài 47 trang 98 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Ở hình 32, biết a//b...

Xem lời giải

Bài 48 trang 99 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 48 trang 99 SGK Toán 7 tập 1. Đố: Hãy lấy một tờ giấy, gấp ba lần theo hình 33. Trải tờ giấy.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 5,6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Bài 5, 6 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Xem thêm