Bài 5. Đa thức

Bình chọn:
4.1 trên 448 phiếu
Lý thuyết về đa thức.

Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết một đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 37 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy thu gọn đa thức sau...

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 38 SGK Toán 7 Tập 2. Tìm bậc của đa thức

Xem lời giải

Bài 24 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

Xem lời giải

Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Xem lời giải

Bài 26 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Thu gọn đa thức sau:

Xem lời giải

Bài 27 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại

Xem lời giải

Bài 28 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 28 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Ai đúng ? Ai sai ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải