Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Bình chọn:
4 trên 522 phiếu
Lý thuyết về đơn thức đồng dạng.

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2. Cho đơn thức 3x2 yz.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 33 SGK Toán 7 Tập 2. Ai đúng? Khi thảo luận nhóm, bạn Sơn nói: “0,9xy^2 và 0,9x^2y là hai đơn thức đồng dạng” Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không đồng dạng”. Ý kiến của em?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 34 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy tìm tổng của ba đơn thức: xy3; 5xy3 và -7xy3.

Xem lời giải

Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 15 trang 34 SGK Toán 7 tập 2. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Xem lời giải

Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 16 trang 34 SGK Toán 7 tập 2. Tìm tổng của ba đơn thức:

Xem lời giải

Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Tính giá trị của biểu thức sau

Xem lời giải

Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Đố: Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 19 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Tính giá trị của biểu thức

Xem lời giải

Bài 20 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 20 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức

Xem lời giải

Bài 21 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

Xem lời giải

Bài 22 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Xem lời giải

Bài 23 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 23 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Xem lời giải