Bài 4. Hai đường thẳng song song

Bình chọn:
4.2 trên 566 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1. Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1. Cho đường thẳng a...

Xem lời giải

Bài 24 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 24 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

Xem lời giải

Bài 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 25 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a...

Xem lời giải

Bài 26 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Bài 26. Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA điều có số đo bằng 120 độ. Hỏi đường thẳng Ax, By có song song với nhau không? vì sao?

Xem lời giải

Bài 26 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA...

Xem lời giải

Bài 27 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 27 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD=BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Xem lời giải

Bài 28 trang 91 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 28 trang 91 SGK Toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Xem lời giải

Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Bài 28 trang 91 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1. Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Xem lời giải

Bài 29 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 29 trang 92 SGK Toán 7 tập 1. Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox và O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'O'y' có bằng nhau hay không?

Xem lời giải

Bài 30 trang 92 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 30 trang 92 SGK Toán 7 tập 1. Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a, hai đường thẳng p, q ở hình 20b, có song song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giảiHỏi bài