Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bình chọn:
4.1 trên 2006 phiếu
Lý thuyết tập hợp Q các số hữu tỉ

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Vì sao các số 0,6 ; -1,25;

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Số nguyên a có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn các số nguyên: -1; 1; 2 trên trục số.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1. So sánh hai phân số

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 1. Trong các số hữu tỉ sau,

Xem lời giải

Bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 sgk toán 7 tập 1

Hãy chứng tỏ rằng...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải