Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bình chọn:
4 trên 1185 phiếu
Lý thuyết Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số tỉ lệ: khi nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2,3 5 tức là ta có

Xem chi tiết

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tỉ lệ thức

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 1

Dùng dãy tỉ số bằng nhau

Xem lời giải

Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x va y, biết

Xem lời giải

Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x - y = -3

Xem lời giải

Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m

Xem lời giải

Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Xem lời giải

Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây.

Xem lời giải

Bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem lời giải

Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Xem lời giải

Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Tìm ba số x, y , z, biết rằng

Xem lời giải

Bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y

Xem lời giải

Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức...

Xem lời giải

Bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khôi s7 là 70 học sinh.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số

Xem lời giải